Verantwoording

Privacy statement  

Saffier gaat zorgvuldig, transparant en veilig met persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers om, alsook van alle personen waarmee de stichting, op welke wijze dan ook, contact onderhoudt. Het hele privacy statement leest u hier.

Jaarverslag 

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgemaakt inclusief de jaarrekening.
Het jaarverslag 2016 vindt u door te klikken op:  Jaarverslag inclusief jaarrekening (pdf)

Het verslag is eveneens gepubliceerd op Jaarverslagen zorg. www.jaarverslagenzorg.nl

Personeelssamenstelling

Binnen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is Saffier, net als alle andere zorginstellingen, verplicht om de personeelssamenstelling te publiceren. In onderstaande bijlage leest u de personeelssamenstelling van Saffier d.d. 4 juli 2017.

Kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan heeft een prominente plek in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met als titel ‘Samen leren en verbeteren’ en beschrijft het beleid van de zorgorganisatie op het gebied van de kwaliteit van zorg en van de maatregelen ter verbetering daarvan. Het kwaliteitsplan van Saffier vindt u hier.

Inspectiebezoeken en verslagen 

N.a.v. bezoeken van de Inspectie in 2015 en de rapportages ervan zijn in 2016 organisatiebreed verbeteringen tot stand gebracht. Een hertoetsbezoek van de Inspectie op 6 juli 2016 leidde tot de constatering dat binnen De Lozerhof onvoldoende was aangehaakt en er geen verbetering ten opzichte van 2015 aantoonbaar bleek. Dit heeft geleid tot een aanwijzing per 11 augustus 2016, waarin wordt gesteld dat de verbeteringen binnen 3 maanden moeten zijn gerealiseerd. 

Rapportage en hertoetsbezoek heeft in december 2016 geleid tot het opheffen van de aanwijzing en de constatering dat De Lozerhof aan alle gecontroleerde normen voldoet. Er wordt conform visie op zorg gewerkt aldus de Inspectie. Zie voor het verslag: De Lozerhof Den Haag Beeindiging Aanwijzing December 2016 (pdf).

Inspectiebezoek aan WoonZorgPark Loosduinen in 2016 gaf op een aantal normen aan dat verbeterslag nodig was. Ook dat is inmiddels gerealiseerd en hiermee is het Inspectiebezoek afgesloten en voldoet ook WoonZorgPark Loosduinen aan de door de inspectie gestelde normen. Zie voor het verslag: Igz Afsluiting Inspectiebezoek aan WZP Loosduinen dd 8 Juni 2016 (pdf).