Verantwoording

Jaarverslag

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgemaakt inclusief de jaarrekening.
Het jaarverslag 2020 vindt u door te klikken op: Saffier Jaarverantwoording 2020

Het verslag is eveneens gepubliceerd op Jaarverslagen zorg: www.jaarverslagenzorg.nl

Saffier 2020 in één oogopslag

Wilt u een kort overzicht van de basisgegevens van Saffier over 2020, klik dan hier.

Inhoudelijk jaarverslag Saffier 2019-2020

We blikken terug op een bewogen jaar waar het vooral ging over de pandemie en de impact van de coronacrisis. Om aandacht te geven aan alle verhalen en stil te staan bij een bewogen jaar, bieden we dit jaar het jaarbeeld aan als magazine. In indrukwekkende interviews met collega's, bewoners en mantelzorgers is te lezen hoe zij deze tijd hebben ervaren.

Naast onzekerheid, corona uitbraken, eenzaamheid, overlijden en verdriet kregen we ook veel positieve impulsen zoals de enorme veerkracht van onze medewerkers, de creativiteit van de naasten van bewoners en de gulheid van alle organisaties voor hun harten onder de riem aan onze locaties.

Daarnaast vertellen we in dit gecombineerde jaarbeeld over 2019 en 2020 ook meer over de nieuwe koers die in 2019 is uitgezet.

Cover-Jaarbeeld.PNG#asset:15660
Klik hier om het jaarbeeld te bekijken.


Personeelssamenstelling

Binnen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is Saffier, net als alle andere zorginstellingen, verplicht om de personeelssamenstelling te publiceren. In onderstaande bijlage leest u de personeelssamenstelling van Saffier d.d. 4 juli 2017.

Kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan heeft een prominente plek in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met als titel ‘Samen leren en verbeteren’ en beschrijft het beleid van de zorgorganisatie op het gebied van de kwaliteit van zorg en van de maatregelen ter verbetering daarvan. Het kwaliteitsplan van Saffier vindt u hier.

Daarnaast vindt u hier het kwaliteitsverslag van 2020.

Inspectiebezoeken en verslagen

N.a.v. bezoeken van de Inspectie in 2015 en de rapportages ervan zijn in 2016 organisatiebreed verbeteringen tot stand gebracht. Een hertoetsbezoek van de Inspectie op 6 juli 2016 leidde tot de constatering dat binnen De Lozerhof onvoldoende was aangehaakt en er geen verbetering ten opzichte van 2015 aantoonbaar bleek. Dit heeft geleid tot een aanwijzing per 11 augustus 2016, waarin wordt gesteld dat de verbeteringen binnen 3 maanden moeten zijn gerealiseerd.

Rapportage en hertoetsbezoek heeft in december 2016 geleid tot het opheffen van de aanwijzing en de constatering dat De Lozerhof aan alle gecontroleerde normen voldoet. Er wordt conform visie op zorg gewerkt aldus de Inspectie. Zie voor het verslag: De Lozerhof Den Haag Beeindiging Aanwijzing December 2016 (pdf).

Inspectiebezoek aan WoonZorgPark Loosduinen in 2016 gaf op een aantal normen aan dat verbeterslag nodig was. Ook dat is inmiddels gerealiseerd en hiermee is het Inspectiebezoek afgesloten en voldoet ook WoonZorgPark Loosduinen aan de door de inspectie gestelde normen. Zie voor het verslag: Igz Afsluiting Inspectiebezoek aan WZP Loosduinen dd 8 Juni 2016 (pdf).

In- en exclusiecriteria

Door middel van in- en exclusiecriteria wil Saffier vastleggen welke doelgroepen van Saffier zorg en/of behandeling kunnen ontvangen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat mensen de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen, met meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de cliënt. De in- en exclusiecriteria moeten gezien worden als een richtlijn welke jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.

Het gehele document, waarin de in-en exclusiecriteria voor de locaties van Saffier zijn opgenomen, vindt u hier:

In En Exclusiecriteria Saffier Juni 2018

Zorgleverovereenkomst

Als u zorg van Saffier krijgt, dan worden leggen we de afspraken vast in een zorgleveringsovereenkomst. In een zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over uw rechten/plichten als cliënt en onze rechten/plichten als zorgaanbieder. Naast de algemene afspraken maken wij ook een aantal afspraken met u over welke aanvullende diensten u wilt afnemen.

Een voorbeeld van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de bijzondere modules vindt u hier:

Zorgleverovereenkomst

Beleid onkostenvergoeding leden Raad van Bestuur

In lijn met de Governance Code heeft de Raad van Toezicht beleid vastgesteld voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid vindt u hier:

Beleid Onkostenvergoeding Leden Raad Van Bestuur