Verantwoording

Jaarverslag

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgemaakt inclusief de jaarrekening.
Het jaarverslag 2020 vindt u door te klikken op: Jaarverantwoording Saffier 2021

Het verslag is eveneens gepubliceerd op Jaarverslagen zorg: www.jaarverslagenzorg.nl

Saffier 2021 in kort overzicht

Wilt u een in een kort samenvatting weten wat we bij Saffier deden in 2021, bekijk dan het jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht-2021DEFDEF.jpg#asset:16154

https://issuu.com/saffiergroep...Jaarmagazine Saffier 2021-2022

In dit jaarmagazine een terugblik op 2021 maar ook een vooruitblik naar de toekomst: hoe kijken zorgmedewerkers zelf naar de toekomst en waarover gaat het volgens hen in de zorg, we gaan in gesprek met wijkbewoners over wat voor hen belangrijk is, waar zij hun zingeving uit halen en in het interview met bestuurder Annemiek Overboom gaat het over het belang van werkplezier voor medewerkers en dat samenwerking met anderen noodzakelijk is in de snel veranderende en complexe zorgwereld.

Een papieren versie is voorhanden op onze woon- en wijklocaties, hier kunt u het magazine digitaal bekijken.

magazine-21-22-voorkant.jpg#asset:16155

Personeelssamenstelling

Binnen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is Saffier, net als alle andere zorginstellingen, verplicht om de personeelssamenstelling te publiceren. In onderstaande bijlage leest u de personeelssamenstelling van Saffier d.d. 4 juli 2017.

Inspectiebezoeken en verslagen

N.a.v. bezoeken van de Inspectie in 2015 en de rapportages ervan zijn in 2016 organisatiebreed verbeteringen tot stand gebracht. Een hertoetsbezoek van de Inspectie op 6 juli 2016 leidde tot de constatering dat binnen De Lozerhof onvoldoende was aangehaakt en er geen verbetering ten opzichte van 2015 aantoonbaar bleek. Dit heeft geleid tot een aanwijzing per 11 augustus 2016, waarin wordt gesteld dat de verbeteringen binnen 3 maanden moeten zijn gerealiseerd.

Rapportage en hertoetsbezoek heeft in december 2016 geleid tot het opheffen van de aanwijzing en de constatering dat De Lozerhof aan alle gecontroleerde normen voldoet. Er wordt conform visie op zorg gewerkt aldus de Inspectie. Zie voor het verslag: De Lozerhof Den Haag Beeindiging Aanwijzing December 2016 (pdf).

Inspectiebezoek aan WoonZorgPark Loosduinen in 2016 gaf op een aantal normen aan dat verbeterslag nodig was. Ook dat is inmiddels gerealiseerd en hiermee is het Inspectiebezoek afgesloten en voldoet ook WoonZorgPark Loosduinen aan de door de inspectie gestelde normen. Zie voor het verslag: Igz Afsluiting Inspectiebezoek aan WZP Loosduinen dd 8 Juni 2016 (pdf).

In- en exclusiecriteria

Door middel van in- en exclusiecriteria wil Saffier vastleggen welke doelgroepen van Saffier zorg en/of behandeling kunnen ontvangen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat mensen de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen, met meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de cliënt. De in- en exclusiecriteria moeten gezien worden als een richtlijn welke jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.

Het gehele document, waarin de in-en exclusiecriteria voor de locaties van Saffier zijn opgenomen, vindt u hier:

In En Exclusiecriteria Saffier Juni 2018

Wet Zorg en Dwang


Visie van Saffier op onvrijwillige zorg: Balans tussen vrijheid en veiligheid

‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema van Saffier. Wat telt, is een veilige en aangename leefomgeving. Hier zetten wij ons voor in, wat betekent dat we streven naar een goede balans tussen bewegingsvrijheid, veiligheid en woon- en leefplezier, waarbij de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie heeft.

Wij zorgen ervoor de bewoner zo goed mogelijk te leren kennen, om aan te sluiten op zijn/haar routine en gewoontes. De vraag en wensen van de bewoner zijn richtinggevend voor de zorg die geboden wordt. Aandacht, luisteren en samenwerking met de betekenisvolle relaties van de bewoner zijn hierbij van groot belang.

Er kunnen echter situaties ontstaan waarbij het nodig is om ernstig nadeel voor de bewoner af te wenden door het toepassen van hulpmiddelen van onvrijwillige zorg. Binnen Saffier gaan wij uit van het minst ingrijpende middel om de veiligheid te kunnen waarborgen en om ervoor te zorgen dat de bewoner zich zo lang mogelijk vrij en veilig kan bewegen en voelen.

Nee, tenzij…

Net als de wet, is ons uitgangspunt ‘nee, tenzij…’. Dit betekent dat we alle mogelijke alternatieven hebben onderzocht en uitgeprobeerd, voordat we hulpmiddelen van onvrijwillige zorg inzetten.

We werken met verschillende disciplines nauw samen om het gedrag dat leidt tot onveilige en ongewenste situaties voor de bewoner of omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, door bijvoorbeeld het toepassen van verschillende gedragsbenaderingen.

Het inzetten van een hulpmiddel doen wij altijd in overleg met de bewoner en zo nodig met de (wettelijk) vertegenwoordiger, waarbij de inzet van een hulpmiddel wordt afgewogen tegen de risico’s en kwaliteit van leven. Hier moet vanaf het begin een deskundige bij worden betrokken, de zogenaamde Wzd-functionaris.

Bij de inzet van een hulpmiddel, volgen wij de wettelijke voorschriften van de Wet Zorg & Dwang (Wzd). De Wzd beschermt de bewoner tegen onnodige onvrijwillige zorg met een stappenplan waarin zorgverleners alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld brengen. Tijdens de zorgplanbespreking bespreken wij met elkaar de risico’s van het wel- of niet inzetten van een hulpmiddel en maken wij met elkaar, het multidisciplinaire team, bewoner en (wettelijk) vertegenwoordiger, afspraken hierover, welke we met regelmaat evalueren.

De vier belangrijkste kenmerken:
  • Nee, tenzij: De wet regelt dat er alleen onvrijwillige zorg wordt ingezet als het echt niet anders kan. Dat wil zeggen, in het geval dat er anders ernstig nadeel is voor de persoon zelf of anderen in de omgeving.
  • Wzd-functionaris: De Wzd-functionaris is bij Saffier een externe, onafhankelijke arts (Specialist ouderengeeskunde). De Wzd- functionaris beoordeelt het zorgplan en ziet erop toe dat er zo min mogelijk onvrijwillige zorg wordt ingezet. Bij de evaluatie na 6 maanden moet een onafhankelijke functionaris betrokken zijn. ‘Onafhankelijke functionaris betekent dat deze deskundige geen behandelrelatie mag hebben of recent hebben gehad met de persoon in kwestie.
  • Stappenplan: De zorgverantwoordelijke Wzd (de zorgcoördinator van de afdeling) moet een stappenplan in werking stellen wanneer zij onvrijwillige zorg wil leveren. Het stappenplan regelt dat er naar alternatieve oplossingen gezocht wordt. Ook zorgt het stappenplan dat er alleen onvrijwillige zorg wordt ingezet als het echt niet anders kan. In dat geval dient de zorg die wordt ingezet na 3 maanden en vervolgens na 6 maanden geëvalueerd te worden. Hier moet een deskundige bij worden betrokken, de zogenaamde Wzd-functionaris.
  • De cliëntvertrouwenspersoon (CVP): De CVP staat de bewoner bij wanneer deze het niet eens is met de geleverde onvrijwillige zorg. De CVP kan ook door een mantelzorger worden ingeschakeld. De cliëntvertrouwenspersoon is in dienst van Zorgstem, een onafhankelijke organisatie en kunt u bereiken via onderstaande contactgegevens:

Carin Schaaff
T | 06 - 363 618 43
E | c.schaaff@zorgstem.nl

Zorgleverovereenkomst

Als u zorg van Saffier krijgt, dan worden leggen we de afspraken vast in een zorgleveringsovereenkomst. In een zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over uw rechten/plichten als cliënt en onze rechten/plichten als zorgaanbieder. Naast de algemene afspraken maken wij ook een aantal afspraken met u over welke aanvullende diensten u wilt afnemen.

Een voorbeeld van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de bijzondere modules vindt u hier:

Zorgleverovereenkomst

Beleid onkostenvergoeding leden Raad van Bestuur

In lijn met de Governance Code heeft de Raad van Toezicht beleid vastgesteld voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid vindt u hier:

Beleid Onkostenvergoeding Leden Raad Van Bestuur