Informatie & kosten

Kosten

De kosten voor wonen in WoonZorgPark Loosduinen worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WlZ). Om hiervoor in aanmerking te komen hebt u een indicatie nodig met ZorgZwaartePakket (ZZP) 4 of 6. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op basis van de WlZ betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het team Woonzorgbemiddeling. Zie voor meer informatie de bijgevoegde opnamecriteria.

Informatiemap

Wanneer u in WoonZorgPark Loosduinen komt wonen, krijgt u een map met de nodige informatie. Daarbij ook een landelijk uitgegeven brochure over leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. In de informatiemap geven wij aan hoe deze voorwaarden in de praktijk vorm krijgen in Loosduinen.

Het pdf-bestand bevat de inhoud van deze informatiemap:

Zorgleveringsovereenkomst

Als u zorg van Saffier krijgt, dan leggen we de afspraken vast in een zorgleveringsovereenkomst. In een zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over uw rechten/plichten als cliënt en onze rechten/plichten als zorgaanbieder. Naast de algemene afspraken maken wij ook een aantal afspraken met u over welke aanvullende diensten u wilt afnemen.

Een voorbeeld van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de bijzondere modules vindt u hier:

Zorgleveringsovereenkomst