Medezeggenschap cliënten

Saffier hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten. De belangen van cliënten met betrekking tot locatie overstijgende onderwerpen worden behartigd door de centrale cliëntenraad van Saffier. Onderwerpen die specifiek zijn voor een afzonderlijke locatie komen aan de orde in de lokale cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van de instelling(en) van belang zijn. Er is sprake van wettelijke bevoegdheden. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft de taak in het bijzonder de gemeenschappelijke en locatie overstijgende belangen te behartigen van cliënten van Saffier. De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit leden die zijn afgevaardigd door de lokale cliëntenraden. Periodiek vindt een open en constructief overleg plaats met de Raad van Bestuur. Minimaal eens per jaar heeft de CCR overleg met de Raad van Toezicht.

Afgevaardigden

In de Centrale Cliëntenraad hebben de volgende afgevaardigden zitting (update oktober 2022):

• Mevrouw M. van Griethuysen, voorzitter CCR

• Mevrouw E. Duijndam – de Man, lid namens Huize Royal en Royal Rustique

• De heer E.J.G. Ouwejan, lid namens Maison Gaspard de Coligny, secretaris

• De heer R. van 't Wout, lid namens de Drie Linden

• De heer E. Roet, lid namens Swayenesteyn

• Mevrouw G. Receveur, lid namens Nolenshage

• De heer S. Bonet, lid namens Domus Nostra

• De heer H.A. Sijgers, lid namens Mechropa

• De heer A. Toet, lid namens WoonZorgPark Loosduinen

• De heer R. Leertouwer, lid namens Nebo

• Mevrouw I. Dol, expertiselid


De Ambtelijk secretaris van de CCR is mevrouw Milène du Burck. Zij is bereikbaar via m.duburck@saffiergroep.nl of telefonisch:
06 19 632 667.