Home Over ons Medezeggenschap

Medezeggenschap

Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van onze cliënten en onze medewerkers.


Medezeggenschap cliënten

De centrale cliëntenraad van Saffier behartigt belangen van cliënten en bewoners met betrekking tot locatie-overstijgende onderwerpen. Onderwerpen die specifiek voor een afzonderlijke locatie zijn, komen aan bod in de lokale cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van deze instelling(en) van belang zijn. Er is sprake van wettelijke bevoegdheden. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 vermeldt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft de taak om de gemeenschappelijke en locatie-overstijgende belangen te behartigen van cliënten van Saffier. De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit afgevaardigde leden van de lokale cliëntenraden. Periodiek vindt er een open en constructief overleg plaats met de Raad van Bestuur. Minimaal eens per jaar overlegt de CCR met de Raad van Toezicht.

Jaarverslag CCR 2023

Afgevaardigden

In de Centrale Cliëntenraad hebben de volgende afgevaardigden zitting (update augustus 2023):

  • Mevrouw van Griethuysen, voorzitter CCR
  • Mevrouw Duijndam – de Man, lid namens Huize Royal / Royal Rustique en Mechropa
  • Mevrouw Thijssen-Verhulst, lid namens Maison Gaspard de Coligny, secretaris
  • De heer van ’t Wout, lid namens De Drie Linden
  • Mevrouw van der Waal, lid namens Swaenesteyn
  • De heer Bloemhard, lid namens Swaenehove
  • Vacant lid namens Nolenshage
  • De heer Bonnet, lid namens Domus Nostra
  • De heer van Oldenmark, lid namens WoonZorgPark Loosduinen
  • De heer Leertouwer, lid namens Nebo

De Ambtelijk secretaris van de CCR is mevrouw Milène du Burck. Zij is bereikbaar via m.duburck@saffiergroep.nl of telefonisch: 06 19 632 667

Medezeggenschap medewerkers

Saffier heeft één ondernemingsraad voor alle locaties en wordt ruim vertegenwoordigd door de locaties en ondersteunende diensten. De bestuurder voert maandelijks het formele overleg met de OR (Ondernemingsraad) in het kader van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). De OR wordt door de Raad van Bestuur geraadpleegd over advies- en instemmingsaanvragen over organisatievraagstukken en wijzigingen in personeelsregelingen, maar ook over beleidsontwikkelingen, plannen en beslissingen die voor de hele organisatie gelden. Leden van de OR voeren elk kwartaal overleg met de (domein)managers en hebben uiteraard de eigen vergaderingen.

Om met meer kennis de vraagstukken te kunnen behandelen heeft de OR vier commissies ingesteld, te weten: financiën, wet- en regelgeving, arbo en PR.