Home Over ons Medezeggenschap

Medezeggenschap

Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van onze cliënten en onze medewerkers.


Medezeggenschap cliënten

De centrale cliëntenraad van Saffier behartigt belangen van cliënten en bewoners met betrekking tot locatie-overstijgende onderwerpen. Onderwerpen die specifiek voor een afzonderlijke locatie zijn, komen aan bod in de lokale cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van deze instelling(en) van belang zijn. Er is sprake van wettelijke bevoegdheden. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 vermeldt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft de taak om de gemeenschappelijke en locatie-overstijgende belangen te behartigen van cliënten van Saffier. De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit afgevaardigde leden van de lokale cliëntenraden. Periodiek vindt er een open en constructief overleg plaats met de Raad van Bestuur. Minimaal eens per jaar overlegt de CCR met de Raad van Toezicht.

 

Afgevaardigden

In de Centrale Cliëntenraad hebben de volgende afgevaardigden zitting (update mei 2023):

 • Mevrouw  van Griethuysen, voorzitter CCR
 • Mevrouw  Duijndam – de Man, lid namens Huize Royal en Royal Rustique/ Mechropa
 • Mevrouw Thijssen-Verhulst, lid namens Maison Gaspard de Coligny, secretaris
 • De heer R. van ’t Wout, lid namens de Drie Linden
 • De heer Roet namens lid namens Swayenesteyn
 • De heer  Bloemhard, lid namens Swaenehove
 • Vacant lid namens Nolenshage
 • De heer  Bonnet, lid namens Domus Nostra
 • De heer  van Oldenmarken, lid namens WoonZorgPark Loosduinen
 • De heer  Leertouwer, lid namens Nebo
 • Mevrouw  Receveur, expertlid

De Ambtelijk secretaris van de CCR is mevrouw Milène du Burck. Zij is bereikbaar via m.duburck@saffiergroep.nl of telefonisch: 06 19 632 667

Medezeggenschap medewerkers

Saffier heeft één ondernemingsraad voor alle locaties en wordt ruim vertegenwoordigd door de locaties en ondersteunende diensten. De bestuurder voert maandelijks het formele overleg met de OR (Ondernemingsraad) in het kader van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). De OR wordt door de Raad van Bestuur geraadpleegd over advies- en instemmingsaanvragen over organisatievraagstukken en wijzigingen in personeelsregelingen, maar ook over beleidsontwikkelingen, plannen en beslissingen die voor de hele organisatie gelden. Leden van de OR voeren elk kwartaal overleg met de (domein)managers en hebben uiteraard de eigen vergaderingen.

Om met meer kennis de vraagstukken te kunnen behandelen heeft de OR vier commissies ingesteld, te weten: financiën, wet- en regelgeving, arbo en PR.