Home Over ons Verantwoording

Verantwoording

Jaarverslag

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgemaakt inclusief de jaarrekening.

Het verslag is gepubliceerd op Jaarverslagen zorg: www.jaarverslagenzorg.nl  de pdf-versie vindt u hier.

Saffier 2023 in kort overzicht

Wilt u in een korte samenvatting weten wat we bij Saffier deden in 2022, bekijk dan het Hoogtepunten overzicht.

Jaarmagazine Saffier 2022-2023

Bij Saffier werken we er hard aan om de zorg toekomstbestendiger te maken. Om onze ambities te realiseren richting de toekomst maken we een beweging. In dit jaarmagazine delen we verhalen over hoe we die beweging al ingezet hebben. Met elkaar werken we aan meer werkplezier voor alle medewerkers en meer leefplezier voor bewoners en cliënten van Saffier.

Bekijk hier het magazine.

In- en exclusiecriteria

Door middel van in- en exclusiecriteria wil Saffier vastleggen voor welke zorgvragen Saffier cliënten en bewoners zorg en ondersteuning kan bieden. Het uiteindelijke doel hiervan is dat mensen de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen, met meer mogelijkheden voor zorg op maat, dicht bij de cliënt. De in- en exclusiecriteria moeten gezien worden als een richtlijn welke jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld wordt.

Bekijk de  in-en exclusiecriteria voor de locaties van Saffier.

 

Zorgleverings-overeenkomst

Als u zorg van Saffier krijgt, dan leggen we de afspraken vast in een zorgleveringsovereenkomst. In een zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over uw rechten/plichten als cliënt en onze rechten/plichten als zorgaanbieder. Naast de algemene afspraken maken wij ook een aantal afspraken met u over welke aanvullende diensten u wilt afnemen.

Lees meer over de zorgleveringsovereenkomst

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Visie van Saffier op onvrijwillige zorg: Balans tussen vrijheid en veiligheid
‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema van Saffier. Wat telt, is een veilige en aangename leefomgeving. Hier zetten wij ons voor in, wat betekent dat we streven naar een goede balans tussen bewegingsvrijheid, veiligheid en woon- en leefplezier, waarbij de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie heeft.

Lees meer

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) 

Een cliëntvertrouwenspersoon (CVP) staat de bewoner bij wanneer deze het niet eens is met de geleverde onvrijwillige zorg. De CVP kan ook door een mantelzorger worden ingeschakeld. De cliëntvertrouwenspersoon is in dienst van Zorgstem, een onafhankelijke organisatie. U kunt in contact komen door het algemene nummer van Zorgstem te bellen 088 678 1000 of te vragen naar directe contactgegevens via de teammanager van de locatie waar u of uw naaste verblijft.

Meer informatie vindt u op de website van Zorgstem

Beleid onkostenvergoeding leden Raad van Bestuur

In lijn met de Governance Code heeft de Raad van Toezicht beleid vastgesteld voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur.

Beleid Onkostenvergoeding Leden Raad Van Bestuur