Home Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Algemeen/site, versie 1.4 (feb. 2023)

Privacyverklaring Saffier 

De kern van de zorg- en dienstverlening door Saffier is ouderen te ondersteunen zodat zij een betekenisvol bestaan kunnen leiden en waardevolle relaties kunnen onderhouden. “Oog voor wat telt” is het centrale thema bij de zorg- en dienstverlening. Met dit ene zinnetje wordt tot uitdrukking gebracht waar iedereen bij Saffier zich dagelijks voor inzet. Voor de juiste uitvoering van onze primaire- en bedrijfsondersteunende taken werkt Saffier met persoonsgegevens. Elke betrokkene moet erop kunnen vertrouwen dat Saffier zorgvuldig en veilig met deze gegevens omgaat. 

Privacyverklaring 

In deze privacyverklaring vertellen wij in het kort hoe we met persoonsgegevens omgaan. Daarbij geven we informatie over de wettelijke rechten die eenieder op zijn/haar eigen persoonsgegevens heeft. Saffier heeft voor haar cliënten/bewoners, voor haar medewerkers en voor sollicitanten een separate privacyverklaring. 

Voor de juiste zorg- en dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. Dit kunnen persoonsgegevens van cliënten/bewoners zijn, maar ook de gegevens zijn van hun familie en/of contactpersonen. Ook van medewerkers en van bij de zorg betrokken professionals verwerken wij persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacy. Zo verzamelen we nooit meer persoonsgegevens dan voor het doel noodzakelijk. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de respectievelijke verwerking of er geldt een wettelijke termijn voor bewaring. Dit is vastgelegd in het Privacybeleid Saffier. Saffier zorgt voor passende beveiliging van persoonsgegevens, naar geldende normen. Saffier heeft een eigen Informatiebeveiligingsbeleid. 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 

Saffier is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid. Hiervoor dient voldaan te worden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Ook andere wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek (BW) met daarin opgenomen de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) kan privacy gerelateerde bepalingen bevatten. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens is alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Bekende persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres, woonplaats maar ook een pasfoto en het bankrekeningnummer zijn (in combinatie met andere informatie) persoonsgegevens. Daarnaast staat in de wet dat sommige persoonsgegevens bijzonder zijn, zoals medische gegevens. 

Hoe en welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de organisatie. Zonder persoonsgegevens kan Saffier onmogelijk de juiste zorg verlenen, vragen beantwoorden of klachten behandelen. De persoonsgegevens verkrijgen wij direct van u, of (een aantal persoonsgegevens) wordt via verwijzende instanties verkregen. Verwerking van het Burger Service Nummer (BSN) is bij de zorg verplicht. Het BSN wordt gezien als een gevoelig persoonsgegeven waarvoor bescherming geldt. Alle processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt staan uitgebreid vermeld in het Register Verwerkingen Saffier. 

Delen van gegevens met derden 

Mocht het nodig zijn uw persoonsgegevens met derde partijen te delen dan kan dit enkel en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard geven wij aan met welke partij(en) de persoonsgegevens dan worden gedeeld. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens nooit voor marketing doeleinden! 

Voor het juiste beheer en onderhoud is het soms nodig om derde partijen toegang te geven tot databases waarin persoonsgegevens zijn opgenomen of stellen we (tijdelijk) aan derden persoonsgegevens beschikbaar voor een zeker doel. Met deze partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af. In deze overeenkomst verplichten we de andere partij op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als dat Saffier zelf doet. 

Toezichthoudende autoriteiten (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) en/of rechtshandhavingsautoriteiten zijn wettelijk bevoegd informatie bij Saffier op te vragen die wij verplicht zijn om te delen. 

Onze website kan (tijdelijke) links naar andere websites bevatten. Daarbij worden geen persoonsgegevens gedeeld maar wij attenderen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyregels, de inhoud of de beveiliging van deze andere websites. Ook is onze privacyverklaring en cookieverklaring niet van toepassing op andere websites. 

Beveiliging van uw gegevens 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een belangrijke maatregel is dat alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk, toegang tot (een set van) persoonsgegevens krijgen. 

Indien u een data incident of mogelijk datalek signaleert, dit graag melden aan de Functionaris Gegevensbescherming Saffier, via privacy@saffiergroep.nl

Geheimhouding 

Saffier behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met het beroepsgeheim of door medewerkers met een geheimhoudingsplicht. 

Bewaartermijn van uw gegevens 

De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang als wettelijk is voorgeschreven of zolang als nodig is om vragen te kunnen beantwoorden en verzoeken af te kunnen handelen. Wij vernietigen persoonsgegevens nadat de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn. 

Uw rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens 

Wij verwerken weliswaar persoonsgegevens, maar die persoonsgegevens zijn en blijven van u! Daarom kunt u conform AVG (Hoofdstuk III, artikel 12 t/m 23) een beroep doen op uw rechten (zoals bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering) ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen of een afspraak maken met de Functionaris Gegevensbescherming Saffier. Het verzoek voorziet u van uw motivatie. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staan voorbeeldbrieven hiervoor. 

Meer weten? 

Wilt u nadere informatie over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, ons privacybeleid of informatiebeveiligingsbeleid? Neem hiervoor contact op met de Functionaris Gegevensbescherming Saffier, op email adres: privacy@saffiergroep.nl 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG in Nederland. Op hun website is relevante informatie te vinden: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Pakt Saffier uw vraag of rechten niet goed op? Dan is het mogelijk een bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, op het Informatie- en Meldpunt Privacy. Op de site van de AP is hier het Meldingsformulier klachten te vinden. Voor nadere informatie is de AP gratis telefonisch te bereiken op nummer: 088 1805 250. 

Contactgegevens 

Saffier is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor vragen, opmerkingen, ervaringen e.d. kunt u bij ons terecht. Onze contactgegevens zijn: 

Saffier
Postbus 52150
2505 CD Den Haag
Telefoon: 0800 723 3437 (Servicebureau Saffier)
Email: info@saffiergroep.nl 
Internet: www.saffiergroep.nl 

Wijzigingen 

Saffier kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste versie staat altijd op onze website. 

Deze versie: februari 2023 

Cookie verklaring Saffier 

Gebruik van cookies op de site van Saffier (saffiergroep.nl) 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, alsook voor verbetering van de werking van de website. Het betreft slechts functionele en analytische cookies waarvoor geen toestemming nodig is.